Ako na zakladanie a.s. (akciovej spoločnosti) na Slovensku

Zakladanie a.s.

ALL INCLUSIVE

od 880€
Zakladanie akciovej spoločnosti môže byť relatívne jednoduchou vecou, ale tiež komplikovaným právnym problémom. Predpokladám, že v tom prvom prípade bude zakladanie a.s. zverené do rúk odborníkom. Postup pri zakladaní by sa dal zhrnúť do 11 základných bodov a to sú:

1. Výber názvu
2. Výber predmetov činnosti
3. Určenie spoločníkov
4. Určenie členov predstavenstva
5. Určenie členov dozornej rady
6. Určenie sídla spoločnosti
7. Spísanie spoločenskej zmluvy a Stanov vo forme notárskej zápisnice
8. Splatenie základného imania
9. Vyhlásenie správcu vkladu
10. Podpisový vzor členov predstavenstva
11. Registrácia na živnostenskom úrade
12. Podanie návrhu na zápis do obchodného registra
13. Registrácia na daňovom úrade


Aktualizácia pre rok 2018: zásadnou zmenou je zrušenie daňových licencii. Ďalej pribudla zvýšená zodpovednosť štatutárnych orgánov a spoločníkov aj po zániku svojej funkcie musia poskytovať primeranú súčinnosť vyžadovanú súdom, správcom dane, Sociálnou poisťovňou, zdravotnou poisťovňou a ďalšími úradmi.


Aktualizácia pre rok 2017: od januára bola zavedená daň z dividend vo výške 7%. Do platnosti vstúpil aj zásadne zmenený daňový poriadok, kde došlo k desiatkam zmien.


Aktualizácia pre rok 2016: zásadnou zmenou je zrušenie povinnosti splatiť základné imanie v minimálnej výške 5000Eur na účet v banke. Splatenie z8kladn0ho imania sa bude preukazovať len podpísaním Čestného vyhlásenia s splatení vkladu.


Aktualizácia pre rok 2015: napriek navrhovaným zásadným zmenám v zakladaní s.r.o. od roku 2015 tieto nevstúpili v platnosť (z dôvodu, že zákon vetoval prezident SR) a tým pádom sa nič nemení.


Aktualizácia pre rok 2014: zásadnou zmenou je nutnosť splatiť základné imanie v minimálnej výške 5000Eur na účet v banke. Túto ako aj ďalšie drobné zmeny sme zapracovali do textu.


Výber názvu

Výber názvu spoločnosti podľa vlastného uváženia. Je potrebné sa presvedčiť, či už na Slovensku nepodniká iná firma pod týmto názvom. Ak by už taká firma existovala, obchodný súd by vám zamietol zápis do obchodného registra. To, či už váš názov niekto nepoužíva, môžete najľahšie zistiť na internete, na stránke http://www.orsr.sk, kde si môžete vyhľadať, či už neexistuje firma s vašim názvom. Ak existuje stačí ak už k názvu, ktorý ste si zvolili pridáte ešte ďalšie slovo ako napr. Invest, Group atď. Ak taká firma neexistuje, môžete názov použiť. Po názve spoločnosti musí nasledovať označenie „a.s.“, „akc. spol.“ alebo „akciová spoločnosť“.

Výber predmetov činnosti

Pri zakladaní spoločnosti a.s. v prvom rade musíte vedieť, čím sa zakladaná spoločnosť bude zaoberať. Spíšte si všetky činnosti, o ktoré bude vaša firma vykonávať. Praktickejšie je zahrnúť medzi predmety podnikania všetky činnosti hneď od začiatku, aby ste neskôr nemuseli zbytočne žiadať o rozširovanie predmetu činnosti. Keď budete mať svoj zoznam hotový, porovnajte ich s prílohami zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), kde nájdete odporúčané označenia živností ako aj ich obsahové vymedzenia.

Ak bude spoločnosť podnikať v oblasti, kde je potrebná viazaná alebo remeselná živnosť zvyčajne je potrebné doložiť doklady o vzdelaní, praxi.. oprávnenej osoby. Nie je však veľmi vhodné začať podnikať s príliš veľa živnosťami, keďže reálne musíte začať fakturovať každú zo živností do dvoch rokov od pridelenia oprávnenia ináč Vám hrozí pokuta zo strany Źivnostenského úradu.

Predmety činnosti je potrebné vybrať z týchto zoznamov:

Určenie akcionárov

Založenie akciovej spoločnosti možno uskutočniť bez výzvy na upisovanie akcií, a to v prípade, ak sa osoby, ktoré zakladajú akciovú spoločnosť dohodnú, že splatia celé základné imanie aspoň v minimálnej výške, alebo s výzvou na upisovanie akcií, v prípade, ak zakladatelia nesplatia celé základné imanie, ale zabezpečia vytvorenie základného imania od tretích osôb. Spoločnosť môže byť zakladaná aj jedným spoločníkom avšak iba ak pôjde o právnickú osobu. Ak si chcú založiť a.s. fyzické osoby musia byť minimálne dvaja. Ak je počet akcionárov dvaja a viac tak sa nezapisujú do obchodného registra teda ich mená nie sú viditeľné.

Určenie štatutárnych orgánov tj. členov predstavenstva

Štatutárnym orgánom spoločnosti je jeden alebo viac členov predstavenstva. Ak je členov predstavenstva viac, je oprávnený konať v mene spoločnosti každý z nich samostatne alebo spoločne, ako ustanovuje zakladateľská zmluva. Členom predstavenstva spoločnosti môže byť len fyzická osoba. Členov predstavenstva vymenúva valné zhromaždenie z radov akcionárov alebo iných fyzických osôb. Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov.

Určenie členov dozornej rady

Členom dozornej rady spoločnosti sú minimálne tri fyzické osoby. Členov predstavenstva vymenúva valné zhromaždenie z radov akcionárov alebo iných fyzických osôb, nie však z rady členov predstavenstva. Členovia predstavenstva kontrolujú činnosť členov predstavenstva a sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti.

Určenie sídla spoločnosti

Sídlom právnickej osoby je adresa, ktorá je ako sídlo pri zakladaní zapísaná v obchodnom registri. Určenie sídla spoločnosti je dôležité už pri podávaní žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení a taktiež pri podávaní návrhu na zápis do obchodného registra budete musieť predložiť nájomnú zmluvu alebo nejaký dokument dokazujúci vaše právo na užívanie priestorov. Sídlom vašej spoločnosti môže byť aj váš byt alebo dom.

Nedisponujete vlastnou nehnuteľnosťou, kde by ste zriadili sídli firmy? Práva pre Vás je určená ponuka virtuálneho sídla.

Zakladateľská zmluva a Stanovy

Pri zakladaní akciovej spoločnosti je asi najdôležitejším krokom zhotovenie a podpísanie spoločenskej zmluvy a Stanov vo forme notárskej zápisnice. Tá upravuje vzťahy medzi akcionármi, predstavenstvom a dozornou radou spoločnosti ako aj druh, formu a podobu akcie. Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov v paragrafe 163 určuje obligatórne náležitosti zakladateľskej zmluvy, teda také náležitosti bez ktorých by bola neplatná.

Splatenie základného imania

Základné imanie a.s. je minimálne 25 000 EUR. Základné imanie je možné splatiť niekoľkými spôsobmi. Najčastejšou formou je peňažný vklad v banke, alternatívou je splatenie základného imania hnuteľným, alebo nehnuteľným majetkom tento je však potrebné oceniť znaleckým posudkom.

Vyhlásenie správcu vkladu

Základné imanie a.s. je minimálne 25 000 EUR. Správca vkladu musí napísať prehlásenie o tom v akej výške prevzal od jednotlivých zakladateľov - akcionárov ich vklady. Násladne základné imanie vloží na bankový účet novozaloženej spoločnosti.

Podpisový vzor

Pre založenie a.s. je jednou z potrebných náležitostí vyhotovenie podpisových vzorov členov predstavenstva.

Registrácia na živnostenskom úrade

Ďalej treba ísť na živnostenský úrad požiadať o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení. So sebou si prineste vyplnené tlačivo, zakladateľskú zmluvu, doklad o práve používať priestory ako sídlo Ak splníte všetky podmienky, osvedčenie vám vydajú zhruba za týždeň.

Podanie návrhu na zápis do obchodného registra

Tlačivo pre návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra si vyzdvihnite na obchodnom súde, alebo stiahnite z internetovej stránky ministerstva spravodlivosti http://www.justice.gov.sk. Vyplnené tlačivo musia ísť všetci členovia predstavenstva podpísať k notárovi, ktorý overí ich podpisy. Obchodný súd rozhodne o zapísaní spoločnosti do obchodného registra v zákonnej lehote do 5 pracovných dní. Po zapísaní spoločnosti bude vydaný výpis z obchodného registra.

Registrácia na daňovom úrade

V prvom rade treba po zapísaní spoločnosti do obchodného registra sa registrovať na Daňový úrad na daň z príjmu. Po založení firemného účtu v banke máte povinnosť do 30 dní toto nahlásiť na príslušný Daňový úrad.

Po zabezpečení týchto krokov máte zakladanie a.s. za sebou a môže začať podnikať.