Ako na zakladanie Organizačnej zložky zahraničnej osoby na Slovensku

Zakladanie O.Z.

ALL INCLUSIVE

od 680€
Zakladanie Organizačnej zložky môže byť relatívne jednoduchou vecou, ale tiež komplikovaným právnym problémom. Predpokladám, že v tom prvom prípade bude zakladanie o.z. zverené do rúk odborníkom. Postup pri zakladaní by sa dal zhrnúť do 11 základných bodov a to sú:

1. Výber názvu
2. Výber predmetov činnosti
3. Určenie zakladateľa
4. Určenie štatutárnych orgánov tj. vedúci organizačnej zložky
5. Určenie sídla spoločnosti
6. Rozhodnutie zriaďovateľa
7. Splatenie základného imania
8. Podpisový vzor členov predstavenstva
9. Registrácia na živnostenskom úrade
10. Podanie návrhu na zápis do obchodného registra
11. Registrácia na daňovom úrade


Výber názvu

Ako názov organizačnej zložky sa väčšinou využíva názov zakladajúcej zahraničnej osoby s prídavkom označenia organizačnej zložky. Po názve spoločnosti musí nasledovať označenie „o.z.“, „org. zlož.“ , „organizačná zložka“ alebo „organizačná zložka Slovensko“.

Výber názvu však môže byť podľa vlastného uváženia zakladajúcej osoby aj iný. Je potrebné sa presvedčiť, či už na Slovensku nepodniká iná firma pod týmto názvom. Ak by už taká firma existovala, obchodný súd by vám zamietol zápis do obchodného registra. To, či už váš názov niekto nepoužíva, môžete najľahšie zistiť na internete, na stránke http://www.orsr.sk, kde si môžete vyhľadať, či už neexistuje firma s vašim názvom.

Napríklad ak sa zakladajúca zahraničná zakladajúca spoločnosť nazýva EXAMPLE LTD. bude názov organizačnej zložky EXAMPLE LTD. organizačná zložka Slovensko

Výber predmetov činnosti

Pri zakladaní organizačnej zložky v prvom rade musíte vedieť, čím sa zakladaná o.z. bude zaoberať. Spíšte si všetky činnosti, o ktoré bude vaša firma vykonávať. Praktickejšie je zahrnúť medzi predmety podnikania všetky činnosti hneď od začiatku, aby ste neskôr nemuseli zbytočne žiadať o rozširovanie predmetu činnosti. Keď budete mať svoj zoznam hotový, porovnajte ich s prílohami zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), kde nájdete odporúčané označenia živností ako aj ich obsahové vymedzenia.

Ak bude spoločnosť podnikať v oblasti, kde je potrebná viazaná alebo remeselná živnosť zvyčajne je potrebné doložiť doklady o vzdelaní, praxi.. oprávnenej osoby. Nie je však veľmi vhodné začať podnikať s príliš veľa živnosťami, keďže reálne musíte začať fakturovať každú zo živností do dvoch rokov od pridelenia oprávnenia ináč Vám hrozí pokuta zo strany Źivnostenského úradu.

Predmety činnosti je potrebné vybrať z týchto zoznamov:

Určenie zakladateľa

Zakladateľom organizačnej zložky je z pravidla jedna zahraničná osoba - právnická, alebo fyzická. Názov zakladateľa sa uvádza v Obchodnom registri SR.

Určenie štatutárnych orgánov tj. vedúci organizačnej zložky

Štatutárnym orgánom organizačnej zložky je jeden alebo viac vedúcich organizačnej zložky. Ak je vedúcich organizačnej zložky viac, je oprávnený konať v mene spoločnosti každý z nich samostatne alebo spoločne, ako ustanovuje zakladateľská zmluva. Vedúcim organizačnej zložky môže byť len fyzická osoba. Vedúcich organizačnej zložky vymenúva zakladateľ. Vedúci organizačnej zložky sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a jej zakladateľa.

Určenie sídla organizačnej zložky

Sídlom právnickej osoby je adresa, ktorá je ako sídlo pri zakladaní zapísaná v obchodnom registri. Určenie sídla spoločnosti je dôležité už pri podávaní žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení a taktiež pri podávaní návrhu na zápis do obchodného registra budete musieť predložiť nájomnú zmluvu alebo nejaký dokument dokazujúci vaše právo na užívanie priestorov. Sídlom vašej spoločnosti môže byť aj váš byt alebo dom.

Nedisponujete vlastnou nehnuteľnosťou, kde by ste zriadili sídli firmy? Práva pre Vás je určená ponuka virtuálneho sídla.

Rozhodnutie zriaďovateľa

Pri zakladaní organizačnej zložky je asi najdôležitejším krokom zhotovenie a podpísanie Rozhodnutie zriaďovateľa. Tá upravuje vzťahy medzi zakladateľom a vedúcim organizačnej zložky. Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov v paragrafe 163 určuje obligatórne náležitosti rozhodnutia zriaďovateľa, teda také náležitosti bez ktorých by bola neplatná.

Splatenie základného imania

Organizačná zložka zahraničnej osoby nemusí na Slovensku splácať základné imanie, keďže je majetkovo napojená na zakladateľa.

Podpisový vzor

Pre založenie o.z. je jednou z potrebných náležitostí vyhotovenie podpisových vzorov vedúceho organizačnej zložky.

Registrácia na živnostenskom úrade

Ďalej treba ísť na živnostenský úrad požiadať o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení. So sebou si prineste vyplnené tlačivo, zakladateľskú zmluvu, doklad o práve používať priestory ako sídlo Ak splníte všetky podmienky, osvedčenie vám vydajú zhruba za týždeň.

Podanie návrhu na zápis do obchodného registra

Tlačivo pre návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra si vyzdvihnite na obchodnom súde, alebo stiahnite z internetovej stránky ministerstva spravodlivosti http://www.justice.gov.sk. Vyplnené tlačivo musia ísť všetci vedúci organizačnej zložky podpísať k notárovi, ktorý overí ich podpisy. Obchodný súd rozhodne o zapísaní o.z. do obchodného registra v zákonnej lehote do 5 pracovných dní. Po zapísaní spoločnosti bude vydaný výpis z obchodného registra.

Registrácia na daňovom úrade

V prvom rade treba po zapísaní o.z. do obchodného registra sa registrovať na Daňový úrad na daň z príjmu. Po založení firemného účtu v banke máte povinnosť do 30 dní toto nahlásiť na príslušný Daňový úrad.

Po zabezpečení týchto krokov máte zakladanie a.s. za sebou a môže začať podnikať.