Ako na zakladanie j.s.a. (jednoduchej spoločnosti na akcie) na Slovensku

Zakladanie j.s.a.

ALL INCLUSIVE

od 680€
Zakladanie jednoduchej spoločnosti na akcie (alebo 1 Eurovej akciovej spoločnosti) môže byť relatívne jednoduchou vecou, ale tiež komplikovaným právnym problémom. Predpokladám, že v tom prvom prípade bude zakladanie j.s.a. zverené do rúk odborníkom. Postup pri zakladaní by sa dal zhrnúť do 11 základných bodov a to sú:

1. Výber názvu
2. Výber predmetov činnosti
3. Určenie spoločníkov
4. Určenie členov predstavenstva
5. Určenie členov dozornej rady
6. Určenie sídla spoločnosti
7. Spísanie spoločenskej zmluvy a Stanov vo forme notárskej zápisnice
8. Splatenie základného imania
9. Vyhlásenie správcu vkladu
10. Podpisový vzor členov predstavenstva
11. Registrácia na živnostenskom úrade
12. Podanie návrhu na zápis do obchodného registra
13. Pridelenie ISIN (medzinárodný kód cenných papierov) od CDCP
14. Registrácia akcií u Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. - CDCP
15. Registrácia na daňovom úradeAktualizácia pre rok 2018: zásadnou zmenou je zrušenie daňových licencii. Ďalej pribudla zvýšená zodpovednosť štatutárnych orgánov a spoločníkov aj po zániku svojej funkcie musia poskytovať primeranú súčinnosť vyžadovanú súdom, správcom dane, Sociálnou poisťovňou, zdravotnou poisťovňou a ďalšími úradmi.


Výber názvu

Výber názvu spoločnosti podľa vlastného uváženia. Je potrebné sa presvedčiť, či už na Slovensku nepodniká iná firma pod týmto názvom. Ak by už taká firma existovala, obchodný súd by vám zamietol zápis do obchodného registra. To, či už váš názov niekto nepoužíva, môžete najľahšie zistiť na internete, na stránke http://www.orsr.sk, kde si môžete vyhľadať, či už neexistuje firma s vašim názvom. Ak existuje stačí ak už k názvu, ktorý ste si zvolili pridáte ešte ďalšie slovo ako napr. Invest, Group atď. Ak taká firma neexistuje, môžete názov použiť. Po názve spoločnosti musí nasledovať označenie „j.s.a.“ alebo „Jednoduchá spoločnosť na akcie“.

Výber predmetov činnosti

Pri zakladaní spoločnosti j.s.a. v prvom rade musíte vedieť, čím sa zakladaná spoločnosť bude zaoberať. Spíšte si všetky činnosti, o ktoré bude vaša firma vykonávať. Praktickejšie je zahrnúť medzi predmety podnikania všetky činnosti hneď od začiatku, aby ste neskôr nemuseli zbytočne žiadať o rozširovanie predmetu činnosti. Keď budete mať svoj zoznam hotový, porovnajte ich s prílohami zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), kde nájdete odporúčané označenia živností ako aj ich obsahové vymedzenia.

Ak bude spoločnosť podnikať v oblasti, kde je potrebná viazaná alebo remeselná živnosť zvyčajne je potrebné doložiť doklady o vzdelaní, praxi.. oprávnenej osoby. Nie je však veľmi vhodné začať podnikať s príliš veľa živnosťami, keďže reálne musíte začať fakturovať každú zo živností do dvoch rokov od pridelenia oprávnenia ináč Vám hrozí pokuta zo strany Źivnostenského úradu.

Predmety činnosti je potrebné vybrať z týchto zoznamov:

Určenie akcionárov

Akcie spoločnosti môžu mať len zaknihovanú podobu a môžu znieť len na meno. S akciami spoločnosti sú spojené práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou.

Spoločnosť môže byť zakladaná aj jedným spoločníkom. Ak je počet akcionárov dvaja a viac tak sa nezapisujú do obchodného registra teda ich mená nie sú viditeľné.

Určenie štatutárnych orgánov tj. členov predstavenstva

Štatutárnym orgánom spoločnosti je jeden alebo viac členov predstavenstva. Ak je členov predstavenstva viac, je oprávnený konať v mene spoločnosti každý z nich samostatne alebo spoločne, ako ustanovuje zakladateľská zmluva. Členom predstavenstva spoločnosti môže byť len fyzická osoba. Členov predstavenstva vymenúva valné zhromaždenie z radov akcionárov alebo iných fyzických osôb. Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov.

Určenie členov dozornej rady

Dozorná rada sa na rozdiel od klasickej akciovej spoločnosti nemusí vytvárať. Členom dozornej rady spoločnosti sú minimálne tri fyzické osoby. Členov predstavenstva vymenúva valné zhromaždenie z radov akcionárov alebo iných fyzických osôb, nie však z rady členov predstavenstva. Členovia predstavenstva kontrolujú činnosť členov predstavenstva a sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti.

Určenie sídla spoločnosti

Sídlom právnickej osoby je adresa, ktorá je ako sídlo pri zakladaní zapísaná v obchodnom registri. Určenie sídla spoločnosti je dôležité už pri podávaní žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení a taktiež pri podávaní návrhu na zápis do obchodného registra budete musieť predložiť nájomnú zmluvu alebo nejaký dokument dokazujúci vaše právo na užívanie priestorov. Sídlom vašej spoločnosti môže byť aj váš byt alebo dom.

Nedisponujete vlastnou nehnuteľnosťou, kde by ste zriadili sídli firmy? Práva pre Vás je určená ponuka virtuálneho sídla.

Zakladateľská zmluva a Stanovy

Pri zakladaní jednoduchej spoločnosti na akcie je asi najdôležitejším krokom zhotovenie a podpísanie spoločenskej zmluvy a Stanov vo forme notárskej zápisnice. Tá upravuje vzťahy medzi akcionármi, predstavenstvom a dozornou radou spoločnosti ako aj druh, formu a podobu akcie. Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov v paragrafe 163 určuje obligatórne náležitosti zakladateľskej zmluvy, teda také náležitosti bez ktorých by bola neplatná.

Splatenie základného imania

Základné imanie j.s.a. je minimálne 1 EUR. Základné imanie je možné splatiť niekoľkými spôsobmi. Najčastejšou formou je peňažný vklad, alternatívou je splatenie základného imania hnuteľným, alebo nehnuteľným majetkom tento je však potrebné oceniť znaleckým posudkom.

Vyhlásenie správcu vkladu

Základné imanie j.s.a. je minimálne 1 EUR. Správca vkladu musí napísať prehlásenie o tom v akej výške prevzal od jednotlivých zakladateľov - akcionárov ich vklady. Násladne základné imanie vloží na bankový účet novozaloženej spoločnosti.

Podpisový vzor

Pre založenie j.s.a. je jednou z potrebných náležitostí vyhotovenie podpisových vzorov členov predstavenstva.

Registrácia na živnostenskom úrade

Ďalej treba ísť na živnostenský úrad požiadať o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení. So sebou si prineste vyplnené tlačivo, zakladateľskú zmluvu, doklad o práve používať priestory ako sídlo Ak splníte všetky podmienky, osvedčenie vám vydajú zhruba za týždeň.

Podanie návrhu na zápis do obchodného registra

Tlačivo pre návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra si vyzdvihnite na obchodnom súde, alebo stiahnite z internetovej stránky ministerstva spravodlivosti http://www.justice.gov.sk. Vyplnené tlačivo musia ísť všetci členovia predstavenstva podpísať k notárovi, ktorý overí ich podpisy. Obchodný súd rozhodne o zapísaní spoločnosti do obchodného registra v zákonnej lehote do 5 pracovných dní. Po zapísaní spoločnosti bude vydaný výpis z obchodného registra.

Pridelenie ISIN (medzinárodný kód cenných papierov) od CDCP

Pre registráciou akciií je potrebné získať ISIN (medzinárodný kód cenných papierov) u jedného z Centrálnych depozitárov cenných papierov.

Registrácia akcií u Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. - CDCP

Akcie je potrebné zaregistrovať u jedného z Centrálnych depozitárov cenných papierov v SR (CDCP). Za registráciu sa platí poplatok od 150Eur podľa vybraného depozitára cenných papierov.

Registrácia na daňovom úrade

V prvom rade treba po zapísaní spoločnosti do obchodného registra sa registrovať na Daňový úrad na daň z príjmu. Po založení firemného účtu v banke máte povinnosť do 30 dní toto nahlásiť na príslušný Daňový úrad.

Po zabezpečení týchto krokov máte zakladanie j.s.a. za sebou a môže začať podnikať.