Zrušenie a zánik spoločnosti s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným zaniká ku dňu výmazu z Obchodného registra. Na Slovensku je zrušenie spoločnosti spojené s veľkým množstvom administratívy.

Zrušenie spoločnosti sa môže uskutočniť:

  1. bez likvidácie spoločnosti
  2. s likvidáciou spoločnosti
  3. rozhodnutím z úradnej moci "ex offo"
  4. predajom spoločnosti


1. Zrušenie bez likvidácie je dobrovoľná forma zrušenia

Zrušenie spoločnosti bez likvidácie môže byť:
  • zlúčenie spoločností
  • splynutie spoločností
  • rozdelenie spoločností
Podmienkou pri zlúčení, splynutí a rozdelení je, aby zanikajúca spoločnosť a aj nástupnícka spoločnosť mali rovnakú právnu formu.

2. Zrušenie spoločnosti s likvidáciou

Ak dôjde k zrušeniu spoločnosti bez právneho nástupcu, vstupuje spoločnosť do likvidácie, ktorú vykoná vymenovaný likvidátor spoločnosti, spravidla to býva jej konateľ.

Likvidácia spoločnosti si vyžaduje vykonanie úkonov ako vyžiadanie súhlasov na zrušenie spoločnosti z daňového úradu, colného úradu, sociálnej a zdravotnej spoločnosti od mesta atď. Ďalej je potrebné vykonanie úkonov v spolupráci s účtovníkom - vypracovanie účtovnej závierky a podanie všetkých daňových priznaní, zrušenie registrácie k DPH a pod.

3. Zrušenie spoločnosti z úradnej moci "ex offo" - súdom

Rozhodnutie súdu je núteným rozhodnutím o zrušení spoločnosti. Dochádza k nemu v najzávažnejších prípadoch v zmysle ust. 68 ods. 6 Obchodného zákonníka.

Podnet na zrušenie spoločnosti "ex offo" z úradnej moci môže podať štatutárny orgán spoločnosti, súd z vlastného podnetu, alebo iná fyzická či právnická osoba.

4. Predaj spoločnosti

Najjednoduchším spôsobom ako sa zbaviť spoločnosti je odporedať ju novému vlastníkovy.